Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Οι φοροαπαλλαγές και τα επιδόματα που μπορούν να διεκδικηθούν μετά τις μειώσεις των αντικειμενικών


* Ποιοι δικαιούνται πλέον απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης και γονικής παροχής, ποιοι υπάγονται σε καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας τους από τους πλειστηριασμούς και ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν επιδότηση ενοικίου, κάρτα σίτισης και δωρεάν ρεύμα!

Φοροαπαλλαγές, προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς, επιδοτήσεις ενοικίων, κάρτες σίτισης και δωρεάν ρεύμα δικαιούνται πλέον περισσότεροι πολίτες μετά τις μειώσεις των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, που αποφάσισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης. Οι μειώσεις ισχύουν αναδρομικά από την 21η Μαϊου 2015 εξέλιξη η οποία μπορεί να καταστήσει πολλούς φορολογούμενους και εκ των υστέρων δικαιούχους απαλλαγών και άλλων ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Ειδικότερα:

1) Χιλιάδες φορολογούμενοι καθίστανται από τώρα και στο εξής δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από τη φορολογία μεταβίβασης σε περίπτωση που θέλουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία της οποίας η αντικειμενική αξία πριν τη μείωση ήταν μεγαλύτερη από το όριο απαλλαγής και μετά την μείωση υποχώρησε κάτω από το αυτό το όριο. Δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης καθίστανται αναδρομικά και όσοι έχουν ήδη αγοράσει πρώτη κατοικία στο διάστημα από 21-5-2015 έως και 19-1-2016, εφόσον η αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής υποχώρησε μετά τη μείωση κάτω από το προβλεπόμενο όριο απαλλαγής.

Σημειώνεται ότι το όριο αντικειμενικής αξίας μέχρι το οποίο χορηγείται απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης σε περίπτωση απόκτησης πρώτης κατοικίας ανέρχεται σε 200.000 ευρώ για τον άγαμο φορολογούμενο και σε 250.000 ευρώ για τον έγγαμο. Προσαυξάνεται δε περαιτέρω κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα του δικαιούχου και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα του.

2) Ευνοημένοι από τη μείωση των αντικειμενικών αξιών είναι και όσοι φορολογούμενοι θέλουν να δώσουν ακίνητα στα παιδιά τους με γονικές παροχές και η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας που θέλουν να μεταβιβάσουν έπεσε, μετά τη μείωσή της, κάτω από το όριο των 150.000 ευρώ μέχρι το οποίο προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο γονικής παροχής. Η αναγνώριση του δικαιώματος απαλλαγής από το φόρο γονικής παροχής, λόγω μείωσης της αντικειμενικής αξίας των μεταβιβαζόμενων ακινήτων κάτω από τις 150.000 ευρώ, μπορεί να γίνει και αναδρομικά για γονικές παροχές που ήδη πραγματοποιήθηκαν από την 21η-5-2015 μέχρι και την 19η-1-2015.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση που ήδη έχει καταβληθεί φόρος για μεταβιβάσεις ή γονικές παροχές για τις οποίες ισχύει εκ των υστέρων απαλλαγή θα πρέπει κανονικά το Δημόσιο να επιστρέψει τον καταβληθέντα φόρο στον κάθε δικαιούχο. Ωστόσο σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να μην καταβάλει τις επιστροφές φόρου που θα προκύψουν αλλά να τις συμψηφίσει με ήδη υπάρχουσες ή μελλοντικές φορολογικές οφειλές των δικαιούχων.

3) Χιλιάδες υπερχρεωμένοι στις τράπεζες δανειολήπτες, με πρώτη κατοικία της οποίας η αντικειμενική αξία μετά τη μείωσή της έπεσε κάτω από το όριο αξίας μέχρι το οποίο παρέχεται αυξημένη προστασία από τους πλειστηριασμούς, καθίστανται πλέον αυτόματα δικαιούχοι της συγκεκριμένης αυξημένης προστασίας, εφόσον βεβαίως πληρούν και τις υπόλοιπες αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο σχετικός νόμος. Ειδικότερα, όσοι άγαμοι οφειλέτες στεγαστικών δανείων έχουν πρώτη κατοικία της οποίας η αντικειμενική αξία μετά τη μείωση υποχώρησε κάτω από το όριο των 120.000 ευρώ, μπορούν πλέον, εφόσον πληρούν και τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, να καταστούν δικαιούχοι κρατικής επιδότησης της αποπληρωμής των δόσεων των δανείων τους. Το ίδιο δικαίωμα μπορούν να αποκτήσουν και οι έγγαμοι χωρίς προστατευόμενα τέκνα, των οποίων η πρώτη κατοικία μετά τη μείωση έχει πλέον αντικειμενική αξία χαμηλότερη από το ποσό των 160.000 ευρώ, καθώς και οι οικογενειάρχες με ένα ή περισσότερα παιδιά, εφόσον η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας του καθενός υποχώρησε μετά τη μείωση σε επίπεδο χαμηλότερο από τον ισχύον κατά περίπτωση όριο (180.000 ευρώ εάν υπάρχει ένα παιδί, 200.000 ευρώ εάν υπάρχουν δύο παιδιά, 220.000 ευρώ εάν υπάρχουν τρία παιδιά ή περισσότερα παιδιά).

4) Όσοι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες διαθέτουν κύριες κατοικίες των οποίων οι αντικειμενικές αξίες μετά τη μείωσή τους υποχώρησαν σε επίπεδα χαμηλότερα από τα όρια αξίας μέχρι τα οποία παρέχεται μια πιο χαλαρή προστασία από τους πλειστηριασμούς καθίστανται πλέον αυτόματα δικαιούχοι της προστασίας αυτής, εφόσον βεβαίως πληρούν και τις υπόλοιπες αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο σχετικός νόμος. Η προστασία στην περίπτωση αυτή έχει τη μορφή του διακανονισμού αποπληρωμής των δανείων κατόπιν επανυπολογισμού σε χαμηλότερο επίπεδο του συνολικού ύψους των ποσών που πρέπει να εξοφληθούν.

Ειδικότερα, η δυνατότητα υπαγωγής σ’ αυτό το καθεστώς προστασίας παρέχεται πλέον και σε όσους άγαμους οφειλέτες στεγαστικών δανείων έχουν πρώτη κατοικία της οποίας η αντικειμενική αξία μετά τη μείωσή της υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 180.000 ευρώ. Το ίδιο δικαίωμα μπορούν να αποκτήσουν και οι οφειλέτες στεγαστικών δανείων που είναι έγγαμοι χωρίς προστατευόμενα τέκνα, εφόσον η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικία που κατέχουν έχει πλέον μειωθεί κάτω από το ποσό των 220.000 ευρώ, καθώς και οι οικογενειάρχες με ένα ή περισσότερα παιδιά, εφόσον η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας του καθενός υποχώρησε μετά τη μείωση σε επίπεδο χαμηλότερο από το ισχύον κατά περίπτωση όριο (240.000 ευρώ εάν υπάρχει ένα παιδί, 260.000 ευρώ εάν υπάρχουν δύο παιδιά ή 280.000 ευρώ εάν υπάρχουν τρία παιδιά ή περισσότερα παιδιά). Οι εν λόγω δανειολήπτες, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι υπαγωγής σ’ αυτό καθεστώς, εφόσον πληρούν και τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

5) Πάρα πολλοί φτωχοί πολίτες των οποίων η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, μετά τη μείωσή της, υποχώρησε κάτω από το όριο μέχρι το οποίο παρέχεται επιδότηση ενοικίου, κάρτα σίτισης και δωρεάν ρεύμα καθίστανται πλέον δικαιούχοι αυτών των παροχών, εφόσον πληρούν και τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Το όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας μέχρι το οποίο δίδονται αυτές οι παροχές είναι 90.000 ευρώ. Το όριο αυτό κατά 10.000 ευρώ για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο και κατά 15.000 ευρώ για κάθε ενήλικο προστατευόμενο τέκνο με ανώτατο όριο τις 200.000 ευρώ.

6) Οι ευνοϊκές συνέπειες της μείωσης των αντικειμενικών αξιών θα γίνουν αντιληπτές μετά τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και στην περίπτωση του επιδόματος θέρμανσης, όταν θα υποβληθούν αιτήσεις για τη χορήγηση του στο χρονικό διάστημα 15-10-2016 έως 30-4-2017. Τότε οι δικαιούχοι του επιδόματος θα είναι πολύ περισσότεροι, καθώς λόγω της μείωσης των αντικειμενικών αξιών η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας σε πολλές περιπτώσεις θα έχει υποχωρήσει κάτω από τα όρια που προβλέπονται για την χορήγηση του επιδόματος. Τα όρια αυτά ανέρχονται σε 100.000 ευρώ για κάθε άγαμο και σε 200.000 ευρώ για κάθε έγγαμο ενδιαφερόμενο.

Όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης που καταβάλλεται την τρέχουσα χειμερινή περίοδο η μείωση των αντικειμενικών αξιών δεν αλλάζει τίποτε όσον αφορά τους δικαιούχους του επιδόματος, καθώς στην περίπτωση αυτή για να κριθεί εάν η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας ενός ενδιαφερόμενου είναι μικρότερη από το προβλεπόμενο κατά περίπτωση όριο λαμβάνεται υπόψη η δήλωση Ε9 που υποβλήθηκε το 2015 και απεικονίζει την κατάσταση της ακίνητης περιουσίας όπως είχε διαμορφωθεί την 1η-1-2015, ημερομηνία κατά την οποία ίσχυαν οι προηγούμενες υψηλότερες αντικειμενικές αξίες.


Εάν έχετε το απλό facebook. Στηρίξτε την προσπάθειά μας με ένα LIKE.... 
Στηρίξτε την κίνηση αυτή με ένα Like..

Θες να συμμετέχεις ζωντανά αντί να διαβάζεις τα άρθρα απλά έλα και εσύ στο Facebook των ΑμεΑ

Θέματα για Αμεα και Εθελοντές ΑμεΑ Εδώ μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την ΑΝΑΠΗΡΙΑ , Σπάνιες και αλλες Ασθένειες/Παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν Αναπηρία . Επιλέξτε την ερώτηση που σας απασχολεί και ενημερωθείτε ή μπορείτε να συνδεθείτε και να θέσετε ένα νέο ερώτημα. Για να συνδεθείτε πατήστε επάνω στην φωτο και κάνετε εγγραφή

 
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Ένα στα πέντε
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011 - 2015
ΨΥΧΑΡΓΩΣ
Υγειονομικός Χάρτης
Το facebook των ΑμεΑ
Εκστρατεία ΕΟΦ
ΑλκυόνηΜία νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (social network) και μάλιστα ελληνική που μας έδειξε πως ο διαδικτυακός κόσμος αλλάζει προς το καλύτερο και για τα άτομα με αναπηρία. Τυφλοί που μπορούν να "διαβάσουν" και να έχουν το προφίλ τους, άτομα που δεν έχουν χέρια, τώρα δουλεύουν το προφίλ τους με το κεφάλι, κάνοντας την εμπειρία κοινωνικής δικτύωσης πιο αληθινή. Μεγάλη προσοχή στη λέξη «αληθινή», αφού αυτή είναι το κλειδί που έχει κάνει ήδη το disabledbook τόσο δημοφιλές σε χιλιάδες χρήστες με αναπηρία στην Ελλάδα.
Copyright © 2015 Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ Powered and Hosted by Clickweb4u Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ © 2015 - Clickweb4u Templates Designed by Clickweb4u.com