Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ-Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων - Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τον ν. 4336/2015
Με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας (άρθρο 37 Ν. 3996/2011) παρέχεται η δυνατότητα σε Γονέα με τέκνο Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ), ασφαλισμένο (ο γονέας) σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (δηλ. Ι.Κ.Α. κ.λπ.), να συνταξιοδοτηθεί (ο γονέας) λόγω γήρατος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, έως 18.08.2015, και την ημερομηνία υπαγωγής του στην ασφάλιση, εφόσον:
1ον) έχει πραγματοποιήσει – 7.500 – ημέρες εργασίας (χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης) και
2ον) δεν έχει καταστεί ήδη συνταξιούχος οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου ή δεν θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης, ακόμα και στην περίπτωση που δεν το έχει ασκήσει, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

– Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τον ν. 4336/2015

Ωστόσο, μετά την θέσπιση του νόμου 4336/2015 από 19.8.2015 απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον του 55ου έτους ηλικίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις αυτές δεν είχαν έως 18.8.2015 ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης, συνεπώς εάν ο ενδιαφερόμενος Γονέας τέκνου Ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ) έχει την δυνατότητα να λάβει σύνταξη με μόνες προϋποθέσεις:
1) τη συμπλήρωση των 7.500 ημερών εργασίας (Ασφάλισης)
α) έως 18.8.2015 δεν υπήρχε όριο ηλικίας, δηλαδή όσοι έχουν συμπληρώσει τις οριζόμενες ημέρες εργασίας όπως ορίζονται σε αυτή την ειδική κατηγορία συνταξιοδότησης πριν από την αναφερόμενη ανωτέρω ημερομηνία συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς.
β) από 19.8.2015 και έπειτα, θεσπίζεται κατώτατο όριο ηλικίας το 55ο έτος της ηλικίας, ενώ στη συνεχεία, αυτό εξομοιώνεται και ακολουθεί τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας οι οποίες αφορούν τους συνταξιούχους λόγω γήρατος
2) την αποδεδειγμένη με επίσημα έγγραφα (πχ. επιτροπής ΚΕ.Π.Α.) αναπηρία του τέκνου του. Από τη νομοθεσία απαιτείται το τέκνο να είναι άγαμο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Επιπρόσθετα, να μην εργάζεται και να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.
– Έτερος γονέας – Προϋποθέσεις
Για να μπορεί να ασκήσει ο γονέας το δικαίωμα συνταξιοδότησης σε αυτήν την ειδική κατηγορία, θα πρέπει ο έτερος γονέας και σύζυγος του γονέα που ασκεί το δικαίωμα, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης από τον άλλο γονέα:
– Να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή οκτώ (8) έτη πραγματικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ή/και το Δημόσιο, εκ των οποίων οι 600 ημέρες ή τα 2 έτη να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια.
– Να εργάζεται.
– Ο ίδιος να μην λαμβάνει και να μην έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.
– Να έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον ασφαλιστικό του φορέα ή τους φορείς που είναι ασφαλισμένος ότι δεν έχει ασκήσει, ούτε προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον, το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις των διατάξεων για συνταξιοδότηση λόγω ανάπηρου τέκνου.
– Σε περίπτωση λύσης του γάμου των γονέων του ανηλίκου αναπήρου τέκνου, το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην περίπτωση των έγγαμων ζευγαριών, ο νόμος παρέχει μονάχα στον έναν από τους δύο γονείς, τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί κάνοντας χρήση των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων.
Ενώ αντίστοιχα, στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων το δικαίωμα αυτό μπορεί να το ενεργοποιήσει μονάχα εκείνος που έχει την επιμέλεια του τέκνου αυτού, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

II. Πλασματικοί Χρόνοι που αναγνωρίζονται

Για τη συμπλήρωση των 7.500 ημερών (ή 25 έτη) λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.
1. Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση του χρόνου αυτού με άλλους αναγνωριζόμενους χρόνους παρά μόνο με:
α) το χρόνο στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς,
β) το χρόνο γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς,
γ) τον προβλεπόμενο από την ΕΓΣΣΕ χρόνο απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας (αφορά τις γυναίκες).
2. Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι οι ασφαλισμένοι και υπαγόμενοι σ’αυτή την ειδική κατηγορία συνταξιοδότησης ΔΕΝ μπορούν να αναγνωρίσουν ως πλασματικό χρόνο ασφάλισης:
α) Χρόνο αναγνώρισης σπουδών
β) Χρόνο αναγνώρισης τέκνων
γ) Χρόνο αναγνώρισης ανεργίας
δ) Χρόνο προεγγραφής
III. Ποσό σύνταξης
Για την κατηγορία συνταξιοδότησης δεν ορίζεται δυνατότητα χορήγησης μειωμένης σύνταξης. Κατά συνέπεια το ύψος των συντάξεων αυτής της κατηγορίας δεν επηρεάζεται από τις επιβαλλόμενες μειώσεις που ορίζονται με τον ν. 4436/2015 (περ. 3 της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015).
IV. Αναστολή – Διακοπή Συνταξιοδότησης
Τέλος, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου το παιδί αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχοληθεί, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η εργασία ή η αυτοαπασχόληση.
V. Εξαιρούμενες κατηγορίες από τις τελευταίες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
1) Όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές (άρθρο 40 παρ. 8 του ν. 1902/1990, άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 2227/1994, άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3075/2002, άρθρο 5 παρ. 1, 3 του ν. 3232/2004, άρθρο 61 παρ. 4 του ν. 3518/2006, άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 3996/2011), αφορά την δυνατότητα συνταξιοδότησης εργαζόμενων Ατόμων με Αναπηρία [Τυφλοί και από τα δύο μάτια, Πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α’ & Β’, Μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ και πάγκρεας), που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, Υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκασταστολή, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, που επιφέρει παραπληγία – τετραπληγία, καθώς και ακρωτηριασμένοι κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, Παραπληγικοί και τετραπληγικοί, Πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία που υποβάλλονται σε μετάγγιση και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, Πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, Πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις παθήσεις τους αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.], με την συμπλήρωση 15 ετίας στην ασφάλιση ή 4050 ημερών ασφάλισης. Το ποσό σύνταξης είναι ίσο με το αντίστοιχο ποσό που δίδεται στην σύνταξη λόγω 35ετίας.
2) Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων (αφορά το δημόσιο).
3) Τέλος, δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας εξ αιτίας ατυχήματος ή κοινής νόσου

Χρήσιμες σημειώσεις:

-Όλα τα παραπάνω αφορούν την Ελληνική νομοθεσία.
- Λόγω της τρέλας του Ελληνικού κράτους, με τους νόμους να αλλάζουν από μέρα σε μέρα, όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι θεωρητικές και τη στιγμή που τις διαβάζεις, ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί μερικώς ή ολικώς. Για εγκυρότερη και πιο εξατομικευμένη ενημέρωση, μπορείς να απευθύνεσαι σε σχετικούς συλλόγους-κέντρα στήριξης ανάπηρων οικογενειών ή σε δικηγόρους, προκειμένου να σε κατατοπίσουν σχετικά, καθώς κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.
-Σε περίπτωση που τα παραπάνω έχουν τροποποιηθεί ή έχει ισχύ κάποιος νέος νόμος και οι αλλαγές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, σου ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη και σε παρακαλούμε να μας το επισημάνεις με email στο troldisabled@gmail.comr προκειμένου να προβούμε στις σχετικές αλλαγές. Σε ευχαριστούμε!

Για την διευκόλυνση σας, η ομάδα του Trol disabled - Το κουτί της Πανδώρας για τα ΑμεΑ, δημιούργησε μια κοινότητα /ομάδα στο facebook των ΑμεΑ με τίτλο Η Πολιτεία των ΑμεΑ-ερωτήσεις απαντήσεις (Κάντε κλικ στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει για να σας ανοίξει ο σχετικός σύνδεσμος) στον οποίο μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας και οι συνεργάτες μας με πτυχίο θα σας απαντήσουν άμεσα, υπεύθυνα και δωρεάν. 

Το άρθρο αυτό το έγραψα εγώ. Είμαι η Μαρια Πέππα Δημακη, για τους φίλους Μαρία Σκέτο, είμαι σε αμαξιδιο με παραπληγία,  μου αρέσει να ανακαλύπτω και να διευρύνω τα όρια του εαυτού μου μέσα από κάθε σύνθετη άλλα και απλή δραστηριότητα!'Eχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές μου  στην Νομική Αθηνών, νιώθω πλέον ελεύθερη να εξερευνήσω το κοσμικό στερέωμα και οχι μόνο.  Νιώθω εθισμένη στην άναρχη δημιουργικότητα Αυτό το καιρό ασχολούμαι φανατικά με το video editing καθώς πειραματίζομαι και σε διάφορα άλλα projects. Μόλις ξεκίνησα να γράφω για το Trol disabled και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Θα με βρείτε εδώ  http://www.disabledbook.com/u/mariasketoΕάν έχετε το απλό facebook. Στηρίξτε την προσπάθειά μας με ένα LIKE.... 
Στηρίξτε την κίνηση αυτή με ένα Like..


Θες να συμμετέχεις ζωντανά αντί να διαβάζεις τα άρθρα απλά έλα και εσύ στο Facebook των ΑμεΑ

Θέματα για Αμεα και Εθελοντές ΑμεΑ Εδώ μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την ΑΝΑΠΗΡΙΑ , Σπάνιες και αλλες Ασθένειες/Παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν Αναπηρία . Επιλέξτε την ερώτηση που σας απασχολεί και ενημερωθείτε ή μπορείτε να συνδεθείτε και να θέσετε ένα νέο ερώτημα. Για να συνδεθείτε πατήστε επάνω στην φωτο και κάνετε εγγραφή

 
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Ένα στα πέντε
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011 - 2015
ΨΥΧΑΡΓΩΣ
Υγειονομικός Χάρτης
Το facebook των ΑμεΑ
Εκστρατεία ΕΟΦ
ΑλκυόνηΜία νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (social network) και μάλιστα ελληνική που μας έδειξε πως ο διαδικτυακός κόσμος αλλάζει προς το καλύτερο και για τα άτομα με αναπηρία. Τυφλοί που μπορούν να "διαβάσουν" και να έχουν το προφίλ τους, άτομα που δεν έχουν χέρια, τώρα δουλεύουν το προφίλ τους με το κεφάλι, κάνοντας την εμπειρία κοινωνικής δικτύωσης πιο αληθινή. Μεγάλη προσοχή στη λέξη «αληθινή», αφού αυτή είναι το κλειδί που έχει κάνει ήδη το disabledbook τόσο δημοφιλές σε χιλιάδες χρήστες με αναπηρία στην Ελλάδα.
Copyright © 2015 Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ Powered and Hosted by Clickweb4u Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ © 2015 - Clickweb4u Templates Designed by Clickweb4u.com