ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιορισμός ευθύνης
ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πολιτική cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Η ιστοσελίδα μας (εφεξής “η ιστοσελίδα”), www.troldisabled.gr, περιλαμβάνει πληροφορίες και/ή διαφημίσεις σχετικά με αρκετές εταιρίες που παράγουν και πωλούν προιόντα. Η ιστοσελίδα α (1) δεν αξιολογεί τις πληροφορίες ούτε (2) υιοθετεί οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τις εν λόγω εταιρίες. ή ιστοσελίδες

Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ για την αναπηρια ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Ειδικότερα, οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω τoυ troldisabled.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πρόταση προς πώληση ή προς αγορά ή αποδοχή προτάσεως, ούτε ως συστάσεις για οποιαδήποτε εταιρία ή κινητή αξία από το Trol disabled - Το κουτί της Πανδώρας για τα ΑμεΑ και τους υπαλλήλους, διευθυντές, εργαζομένους ή αντιπροσώπους του. Ο χρήστης αποδέχεται ότι κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών δεν αποτελεί παρακίνηση για την πραγματοποίηση επένδυσης η αγοράς και δεν πρέπει να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως συμβουλή από την ιστοσελίδα προς τον χρήστη. Η ιστοσελίδα δεν παρέχει οποιαδήποτε νομική, φορολογική ή οικονομική συμβουλή ή συμβουλή που σχετίζεται με την καταλληλότητα, αποδοτικότητα ή πιθανή αξία κάποιας συγκεκριμένης πηγής. Κατά συνέπεια, η ιστοσελίδα μπορεί να συμμετέχει ή να διατηρεί συμμετοχές σε άλλες ιστοσελίδες που εμφανίζονται στο troldisabled.gr. Η ιστοσελίδα μπορεί να στέλνει κατά καιρούς ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mails) στους χρήστες του troldisabled.gr, οι οποίοι, κατόπιν σχετικής ενημερώσεώς τους, τεκμαίρεται από την ιστοσελίδα ότι έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την αποστολή τέτοιων e-mails κατά την εγγραφή τους. Οι χρήστες δύνανται να αποσυρθούν από αυτούς τους καταλόγους των e-mails, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση troldisabled@gmail.com το οποίο θα περιέχει μόνο τη λέξη "διακοπή" στο σώμα του μηνύματος.

ΣΥΝΔΕΣΗ/ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Το troldisabled.gr μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ενημερωτικό υλικό από άλλες σελίδες του Διαδικτύου. Η ιστοσελιδα δεν εγκρίνει απαραίτητα το περιεχόμενο αυτών των σελίδων ή τις πληροφορίες, υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιέχονται ή είναι προσιτές μέσω αυτών των σελίδων και ο κίνδυνος από την πρόσβαση και χρήση από τον χρήστη των σελίδων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών, υλικού, προϊόντων και υπηρεσιών που συλλέγει εκεί, βαρύνει αποκλειστικά και σε ολόκληρο τον χρήστη η και τον δημιουργό.

ΕΥΘΥΝΗ 1. Η ομάδα με τα μέλη της τροφοδοτεί την ιστοσελίδα troldisabled.gr με πληροφορίες από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Εντούτοις, η ιστοσελιδα και οι "προμηθευτές"της δεν παρέχουν καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση για τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και το υλικό που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα troldisabled.gr και στους καταλόγους μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων οποιωνδήποτε εγγυήσεων καταλληλότητας για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού. Κάθε τέτοια πληροφορία, υπηρεσία και υλικό, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων και της ακρίβειας οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας, ρητά δε βαρύνει την ιστποσελιδα 2. Ούτε η troldisabled.gr ούτε και οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πληροφοριών με την οποία έχει συμβληθεί η ιστοσελιδα για την προμήθεια περιεχομένου και κάθε προμηθευτής εν γένει ή οι αντίστοιχοι αντιπρόσωποί τους εγγυάται ότι το πρόγραμμα/ υπηρεσία θα παρέχεται αδιάλειπτα και χωρίς λάθη. Ούτε άλλωστε η troldisabled.gr ούτε και κάποιος τρίτος προμηθευτής (οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πληροφοριών με την οποία έχει συμβληθεί το troldisabled.gr) ή οι αντιπρόσωποί του δίνουν οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη χρήση του προγράμματος/υπηρεσίας ή του περιεχομένου. Ρητά συμφωνείται ότι το σύνολο του κινδύνου σε σχέση με την ποιότητα και την απόδοση του προγράμματος/υπηρεσίας και την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου αναλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου από τον χρήστη. 3. Η ιστοσελίδα ευθύνεται μόνο για κάθε θετική ζημία η οποία οφείλεται αποδεδειγμένα σε δόλο ή βαρεία αμέλειά της. 4. Ρητά συμφωνείται ότι ούτε η ιστοσελίδα ούτε οι προμηθευτές της ευθύνονται για οποιαδήποτε αποθετική ζημία προκληθεί στον χρήστη του προγράμματος/υπηρεσίας. 5. Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την ιστοσελίδα, καθώς και τις θυγατρικές της και τις άλλες τράπεζες πληροφοριών με τις οποίες η ιστοσελίδα έχει συμβληθεί για την προμήθεια περιεχομένου και κάθε προμηθευτή της εν γένει, από κάθε ευθύνη για απώλεια, ζημία και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που σχετίζονται με (α) την παράβαση της παρούσας σύμβασης από τον χρήστη και (β) την αποστολή ζημιογόνου υλικού από τον χρήστη στη troldisabled.gr κατά τις διατάξεις για την αδικοπρακτική ευθύνη. 6. Η έκταση της αποζημίωσης για οποιαδήποτε αξίωση του χρήστη κατά της Ιστοσελίδας, η οποία απορρέει από τη σύμβαση ή εκ του νόμου, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβεί το ποσό που προβλέπουν τα αρμόδια δικαστήρια. Η Ιστοσελίδα μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να επιφέρει τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στις παρεχόμενες από την ιστοσελίδα troldisabled.gr πληροφορίες, υπηρεσίες, προϊόντα και οποιοδήποτε άλλο υλικό. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας θα θεωρείται ως αποδοχή των τροποποιήσεών της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Με την παρούσα το μέλος αποδέχεται ότι το πρόγραμμα/υπηρεσία περιλαμβάνει πληροφορίες, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, διαφημίσεις και στοιχεία για την αναπηρία μέσω της ιστοσελίδας troldisabled.gr συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και κάθε σχεδίου, κειμένου, ήχου (audio), εικόνων, ειδήσεων και αναλύσεων και έρευνας, καθώς και κάθε άλλου πληροφοριακού υλικού, όπως επίσης και φωτογραφίες, ηχητικά σήματα, βίντεοκλιπς, γραφικά, συνδέσεις και κάθε άλλο υλικό (γενικά το περιεχόμενο) επί των οποίων η ιστοσελίδα ή οι προμηθευτές της κατά περίπτωση έχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993). Ο χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται σε κάθε πρόσθετη ανακοίνωση, πληροφορία ή περιορισμό που περιλαμβάνονται σε διατιθέμενο μέσω του προγράμματος/υπηρεσίας περιεχόμενο και το οποίο προστατεύεται ως πνευματική ιδιοκτησία. Ο χρήστης μπορεί να αντιγράψει (download) ή να τυπώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μόνο για προσωπική του χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποθηκεύει ηλεκτρονικά οποιοδήποτε σημαντικό μέρος του περιεχομένου. Επίσης, δεν μπορεί να τροποποιήσει, δημοσιεύσει, μεταδώσει, μεταβιβάσει ή πωλήσει, αναπαραγάγει, δημιουργήσει παράγωγα έργα ή διανείμει, παρουσιάσει, συνδέσει, εκθέσει ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτεί το περιεχόμενο, συνολικά ή εν μέρει, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά επιτρέπεται στην παρούσα σύμβαση ή έπειτα από προηγούμενη έγγραφη άδεια της ιστοσελίδας troldisabled.gr. Περιεχόμενο που αποτελείται από λογισμικό δυνάμενο να αντιγραφεί (downloadable software) δεν επιτρέπεται να “επαναμεταφρασθεί” (decompiling reverse engineering).

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική της ευχέρεια, να περιορίσει, σταματήσει προσωρινά ή λήξει την πρόσβαση του χρήστη στο σύνολο ή σε μέρος του προγράμματος/υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των interactive περιοχών, οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οδηγία 2000/31/EK και Νομοθεσία

 
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Ένα στα πέντε
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011 - 2015
ΨΥΧΑΡΓΩΣ
Υγειονομικός Χάρτης
Το facebook των ΑμεΑ
Εκστρατεία ΕΟΦ
ΑλκυόνηΜία νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (social network) και μάλιστα ελληνική που μας έδειξε πως ο διαδικτυακός κόσμος αλλάζει προς το καλύτερο και για τα άτομα με αναπηρία. Τυφλοί που μπορούν να "διαβάσουν" και να έχουν το προφίλ τους, άτομα που δεν έχουν χέρια, τώρα δουλεύουν το προφίλ τους με το κεφάλι, κάνοντας την εμπειρία κοινωνικής δικτύωσης πιο αληθινή. Μεγάλη προσοχή στη λέξη «αληθινή», αφού αυτή είναι το κλειδί που έχει κάνει ήδη το disabledbook τόσο δημοφιλές σε χιλιάδες χρήστες με αναπηρία στην Ελλάδα.
Copyright © 2015 Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ Powered and Hosted by Clickweb4u Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ © 2015 - Clickweb4u Templates Designed by Clickweb4u.com